Právní doložka společnosti OFA s.r.o

Pro společnost OFA s.r.o. je maximální spokojenost zákazníků na prvním místě. Stejně velký důraz je kladen na ochranu soukromí a tedy osobních údajů, které uchováváme. 
 
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost OFA s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Veškerá e-mailová komunikace je zaznamenávána, pro případ že vzniknou jakékoliv nejasnosti. Každý uživatel má možnost sledovat komunikaci za jednotlivé objednávky v záložce můj profil.
 
Copyright
Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti OFA s.r.o., jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy ke zboží a fotografie či vyobrazení prodávaných produktů, rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku mohou tvořit tiskové zprávy, určené pro veřejnost.

Odpovědnost
Společnost OFA, s.r.o., provozovatel portálu www.fttx.cz upozorňuje, že informace na webových stránkách obchodů provozovaných na výše uvedené doméně jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné i technické nepřesnosti či jiné chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost OFA s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu, a to i přesto, že všem těmto údajům věnujeme maximální pozornost a stále je aktualizujeme.
Společnost OFA s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací uvedených na jejích webových stránkách nebo z odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
Společnost OFA s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb a pokud je to na webových stránkách jejích obchodů u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti OFA s.r.o. nelze vnímat jako návod pro výběr nebo prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel a to ani v případě, kdy o takové vyjádření (prohlášení) požádal písemně. Vždy se jedná pouze o doporučení, konečná volba a posouzení vhodnosti výrobku je na uživateli.
 
 
1.6.2010
OFA, s.r.o.