ELKO Lighting, s.r.o. – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen "předmětu plnění") firmou ELKO Lighting, s.r.o. (dále jen „prodávající“). Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obecných Všeobecných podmínek.
 
Hovoří-li se v těchto všeobecných podmínkách o prodávajícím, rozumí se tím i dodavatel (výrobce), hovoří-li se v těchto všeobecných podmínkách o kupujícím, rozumí se tím i objednatel (odběratel).

Cena předmětu plnění
 
Ústní a telefonické informace o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany prodávajícího nezávazné a kupujícím nevymahatelné.
 
Prodávající má právo změnit kupní cenu, platný ceník je na www.elkolighting.eu
 
 Uzavření smlouvy
 
Postup pro uzavírání jednotlivé kupní smlouvy:
 
Kupující zašle prodávajícímu objednávku. Objednávka musí mít náležitosti uvedené v bodě 3. 2. těchto Všeobecných podmínek, musí být doručena prodávajícímu a musí být podepsána osobou oprávněnou v této záležitosti za kupujícího jednat. Objednávku je možno učinit písemně nebo se stejnými účinky rovněž faxem, elektronickými prostředky nebo prostřednictvím internetového obchodu www.shop.elkolighting.eu - v případě, že kupující a prodávající uzavřeli Rámcovou kupní smlouvu. Objednávka musí být prodávajícímu doručena nejpozději ve lhůtě 15 pracovních dnů před termínem dodání zboží, který je v ní požadován, jinak je neúčinná.
 
Pokud si o potvrzení objednávky kupující písemně požádal, prodávající je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů zaslat kupujícímu potvrzení objednávky nebo nový návrh kupní smlouvy. Potvrzení objednávky musí být písemné, mít náležitosti dle bodu 3.3. Všeobecných podmínek, být doručeno kupujícímu a musí být podepsáno osobou oprávněnou v této věci za prodávajícího jednat. Potvrzení objednávky je možno učinit rovněž faxem, nebo elektronickými prostředky.
 
Náležitosti objednávky jsou minimálně:
 
identifikační údaje kupujícího a prodávajícího s uvedením jejich obchodní firmy, jména a příjmení, sídla a místa podnikání,
druh a název zboží v souladu s platným ceníkem společnosti ELKO Lighting, s.r.o., který je dostupný na http://www.elkolighting.eu
požadované množství zboží, místo a termín dodání zboží, pokud nebude místo dodání zboží uvedeno, má se za to, že je jím sídlo společnosti uvedené v záhlaví této smlouvy.
podpis osoby oprávněné za kupujícího v této věci jednat a razítko kupujícího, pokud se nejedná o elektronicky zaslanou objednávku.
osoby oprávněné jednat za kupujícího jsou uvedeny v Seznamu oprávněných osob v příloze č. 1 Rámcové kupní smlouvy. Kupující je povinen v případě změny osoby oprávněné za něj jednat informovat bez prodlení o této změně prodávajícího.
 
Náležitosti potvrzení objednávky jsou minimálně:


identifikační údaje kupujícího a prodávajícího s uvedením jejich obchodní firmy, jména a příjmení, sídla/místa podnikání,
druh a název zboží,
množství zboží, místo a termín dodání zboží,
podpis osoby oprávněné za prodávajícího v této věci jednat a razítko prodávajícího pokud se nejedná o elektronicky zaslanou objednávku,
osoby oprávněné jednat za prodávajícího jsou uvedeny v Seznamu oprávněných osob v příloze č. 1 Rámcové kupní smlouvy.
 
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího nemůže prodávající splnit, kontaktuje kupujícího za účelem sdělení možných variant postupu a vyžádá si písemné stanovisko kupujícího. Kupující vyjádří své stanovisko do 4 dní. Pokud tak neučiní, prodávající může sám stornovat objednávku. V případě, že v objednávce kupujícího jde o nestandardní předmět plnění (zakázkové zboží), vyžádá si prodávající před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury ve smyslu článku 8. 2. těchto Všeobecných podmínek. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy kupujícím.
 
 
Jako zakázková objednávka je brána taková objednávka, kterou si kupující objednává předmět plnění, který v době objednání není v aktuální nabídce výrobků prodávajícího.
 
Po přijetí objednávky prodávajícím je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s referentem odbytu nebo příslušným obchodním zástupcem prodávajícího.
 
 
4. Dodací podmínky
 
Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Prodávající může termín plnění prodloužit.
 
Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění kupujícímu ve výdejním místě prodávajícího, nebo předání předmětu plnění pověřeným pracovníkem prodávajícího (při použití vlastní dopravy prodávajícího) v místě plnění předem dohodnutém smluvními stranami anebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci.
 
Je-li sjednán osobní odběr předmětu plnění kupujícím, je za splnění termínu plnění považováno též písemné sdělení prodávajícího adresované kupujícímu, že předmět plnění je připraven k expedici. Odklad převzetí předmětu plnění kupujícím nemá vliv na splnění termínu plnění.
 
Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí ztráty, poškození či zničení předmětu plnění okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění kupujícímu.
 
Kupující je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem nebo výdejkou, popř. zjevná poškození přepravních obalů či produktů.
 
Zjistí-li kupující rozpor dodaného a převzatého předmětu plnění s dodacím listem nebo výdejkou, popř. zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit prodávajícímu, anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu, nebo na výdejce prodávajícího, popř. dodacím listu spediční služby.
 
Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je kupující povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí prodávající brát zřetel.
 
Kupující je povinen při převzetí předmětu plnění provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na dodacím listě nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit prodávajícího, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Prodávající poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu, nebo výdejky do 10 pracovních dní. Neupozorní-li kupující na rozdíl včas, pak rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě nebo výdejce je důvodem pro odmítnutí reklamace.
 
 
5. Nároky z vad
 
Jestliže dodané zboží, jeho množství nebo jeho jakost neodpovídá požadavkům stanoveným pro zboží, jeho množství nebo jakost v této smlouvě nebo jednotlivé kupní smlouvě a dále jestliže prodávající poruší své povinnosti a zboží není v důsledku toho zcela bezvadné (dále jen "vady zboží"), náleží kupujícímu nároky z vad stanovené v odst. 5.2.
 
Jestliže má zboží vady, je kupující oprávněn uplatňovat tyto nároky z vad zboží:


požadovat na prodávajícím odstranění právních vad - má-li zboží právní vady,
požadovat na prodávajícím dodání chybějícího zboží, spočívá-li vada zboží v tom, že zboží nebylo dodáno v požadovaném množství,
požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné - má-li zboží vady, kterou jsou neopravitelné,
požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné.
 
Nároky kupujícího z vad zboží uvedené v ustanovení § 436 a § 437 obchodního zákoníku v platném znění se pro smluvní vztah mezi stranami založený touto smlouvou neužijí.


Nároky z vad se řídí platným reklamačním řádem společnosti ELKO Lighting, s.r.o.
 
 
6. Práva a povinnosti kupujícího
 
Kupující se zavazuje, že:
 
Od prodávajícího si vyžádá na základě poptávky informace (cena, dodací podmínky, technické parametry apod.) vztahující se ke všem konkrétním elektronickým výrobkům, které kupující použije nebo plánuje použít v rámci své obchodní činnosti.
 
Po obdržení nabídky neprodleně oznámí prodávajícímu své případné připomínky nebo požadavky.


Vystaví prodávajícímu objednávku.


Zboží v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu.


V případě, že se dostane do platební neschopnosti a tato platební neschopnost by přímo ohrozila splnění jeho povinnosti vůči prodávajícímu, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu.
 
Bude vést skladem kompletní dohodnutý sortiment výrobků, z důvodů pokrytí požadavků zákazníků v dohodnutém prodejním regionu nebo obchodní oblasti.
 
Bude objednávat výrobky (zboží) v předepsaných minimálních objednacích množstvích (MOM).


Je povinen neprodleně po provedené přejímce zboží potvrdit dodací list a zaslat jej na adresu prodávajícího.
 
 
7. Práva a povinnosti prodávajícího
 
Požádá-li o to kupující písemně, prodávající je povinen vystavit potvrzení objednávky ve smyslu bodu 3.3 těchto Všeobecných podmínek.  V případě, že jde o objednávku s nestandardními výrobky, prodávající cenu nemusí uvádět.  Kupující může proti potvrzení objednávky uplatnit námitky do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky. Pokud takto kupující neučiní, má se za to, že kupující potvrzení objednávky akceptoval. 
 
Prodávající vyzve kupujícího k odběru objednaného zboží v dohodnutém termínu nebo mu toto zboží dodá přímo do jeho sídla, případně jím určeného místa.
 
Prodávající poskytne ke každému výrobku na požádání technické údaje, školení a propagační materiály, úměrně k zajištění podpory prodeje.
 
Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.
 
Prodávající se zavazuje, že bude dodávat kupujícímu zboží v kvalitě dohodnuté nebo deklarované v technických podmínkách nebo dle technických norem vztahujících se k dodanému zboží. Technické normy týkající se dodávaných výrobků jsou uvedené v katalogovém listu a návodu k obsluze příslušného výrobku. Oba tyto dokumenty, včetně prohlášení o shodě jsou přístupné ke stažení na domovských stránkách firmy ELKO Lighting, s.r.o. s adresou http://www.elkolighting.eu
 
Dodané zboží je označeno typovým označením, týdnem/rokem výroby, obchodním čárovým kódem EAN 13.
 
Pokud o to kupující písemně požádá, bude každá dodávka zboží opatřena certifikátem o původu zboží a certifikátem o kvalitě zboží.
 
Prodávající dodá kupujícímu, s každou dodávkou objednaného zboží, dodací list (2x) a fakturu (1x) s tím, že z těchto dokladů musí současně vyplývat návaznost na číslo objednávky kupujícího.
 
 
8. Platební podmínky a přechod vlastnických práv
 
Platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu prodávajícího jsou:
platba v hotovosti při nákupu;
platba předem bankovním převodem;
na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce);
v případě uzavření Rámcové kupní smlouvy platba na fakturu (viz. odstavec 8.3.) ;
náklady na dopravu (poštovné a balné) hradí kupující v případě, pokud je celková hodnota objednávky bez DPH nižší jak Kč 3.000,-;
náklady na dopravu (poštovné a balné) hradí prodávající v případě, pokud celková hodnota objednávky bez DPH přesáhne Kč 3.000,-.
 
V případě, že kupující objednává nestandardní předmět plnění, potvrdí prodávající objednávku kupujícího až po složení zálohy kupujícím.


O platbu se lhůtou splatnosti a přidělení slevy je nutno žádat prodávajícího a podmínky budou projednány individuálně. Obecně prodávající poskytuje slevu obchodním partnerům, se kterými uzavře Rámcovou kupní smlouvu. Výše slevy a délka splatnosti je individuálně domluvena na základě předchozích odběrů.
 
Povinnost kupujícího uhradit svůj závazek vůči prodávajícímu řádně a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu.
 
V případě, že kupující realizuje platbu v hotovosti, vystaví prodávající kupujícímu příjmový pokladní doklad s uvedením čísla daňového dokladu, ke kterému se příslušný příjmový pokladní doklad vztahuje. Daňový doklad s uvedením platební podmínky "v hotovosti" je podkladem pro provedení platby, nikoli dokladem o provedení platby v hotovosti.
 
Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující toto zboží prodávajícímu zaplatí v plné výši. Nebezpečí za škody na předmětu plnění nebo za ztrátu předmětu plnění (zboží) přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
 
V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého splatného závazku, budou další dodávky realizovány pouze na základě platby předem, případně na dobírku. Při prodlení s úhradou jakéhokoliv splatného závazku kupujícího vůči prodávajícímu delším jak deset dnů po době splatnosti, může prodávající kupujícímu dodávky zboží zastavit.
 
V případě, že je kupující stále v prodlení s úhradou svého závazku vůči prodávajícímu, má prodávající právo na odebrání zboží prodávajícího v dlužné výši ze skladu kupujícího.
 
Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí osobu. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím proti jakékoliv pohledávce prodávajícího za kupujícím.
 
 
9. Zajištění
 
Smluvní strany sjednávají výhradu vlastnického práva ke zboží, které dodá prodávající kupujícímu na základě této smlouvy, tj. vlastnické právo k tomuto zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za toto zboží. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny a dojde-li k zániku této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat vrácení veškerého zboží, které prodávající kupujícímu dodal. Prodávající je oprávněn si toto zboží v provozovnách kupujícího převzít.
 
Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat zajištění svých splatných i nesplatných pohledávek za kupujícím. Prodávající je zejména oprávněn po kupujícím požadovat:
uznání dluhu kupujícím;
sepsání exekutorského zápisu o dohodě kupujícího a prodávajícího, ve kterém kupující svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce nebo sepsání notářského zápisu o dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, kterou se kupující zaváže splnit pohledávku prodávajícího, přičemž v tomto notářském zápisu kupující zároveň svolí, aby podle něj byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní;
ručitelské prohlášení způsobilými ručiteli;
vystavení avalované bianco směnky a směnečného vyplňovacího prohlášení kupujícím na řad prodávajícího;
zřízení zástavního práva k nemovitostem;
smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva k věcem ve vlastnictví kupujícího do vlastnictví prodávajícího.
 
Kupující se zavazuje zajistit své splatné i nesplatné pohledávky způsobem navrženým prodávajícím, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva k takovému zajištění od prodávajícího. Neposkytne-li kupující zajištění pohledávek prodávajícího shora uvedeným způsobem, vzniká prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky (neuhrazené kupní ceny) denně za každý započatý den prodlení.
 
 
10. Záruční a reklamační podmínky
 
Záruční a reklamační podmínky se řídí platným reklamačním řádem společnosti ELKO Lighting, s.r.o.